ท่อนีโอเดรนใช้อะไรตัด
(มีการแก้ไขจำนวน 2 ครั้ง)
อยากสอบถามว่าท่อนีโอเดรนใช้อะไรตัดท่อคะ